ذهن ما زندان است


ذهن ما زندان است


ذهن ما زندان است، ما در آن زندانی، قفل را بشکن، در آن را بگشای ...

 تاریخ منتشر : ۷ فروردين ۱۳۹۱