سنگ


سنگ

در زمان‌هاي گذشته، پادشاهي تخته سنگ را در وسط جاده قرار داد و براي اين كه عكس‌العمل مردم را ببيند خودش را در جايي مخفي كرد...تاریخ منتشر : ۱۵ تير ۱۳۹۳