رازهایی برای دوستی


رازهایی برای دوستی

راز دوستی در تفاوت قائل شدن میان دوستان است. صداقت را به چاپلوسی و صمیمیت را به لبخندهای تصنعی ترجیح بده.  تاریخ منتشر : ۱۱ تير ۱۳۹۳