خانه دوست کجاست


خانه دوست کجاست


خانه دوست کجاست؟ در فلق بود که پرسید سوار. آسمان مکثی کرد ...

 تاریخ منتشر : ۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۱