این افرادِ خوشحال نیستند که شاکر هستند، بلکه این افرادِِ شاکر هستند که خوشحالند.


این افرادِ خوشحال نیستند که شاکر هستند، بلکه این افرادِِ شاکر هستند که خوشحالند.


تاریخ منتشر : ۲۲ دي ۱۳۹۶