آدمهای آسیب دیده قوی هستند، چون آنها میدانند چطور زنده باقی بمانند


آدمهای آسیب دیده قوی هستند، چون آنها میدانند چطور زنده باقی بمانند


تاریخ منتشر : ۱۵ دي ۱۳۹۶