سخن 10: قول می دهیم هیچ وقت تغییر نکنیم.


سخن 10: قول می دهیم هیچ وقت تغییر نکنیم.
سایت تازه با شکل و قیافه جدید و با امکانات نو. به نظر می رسد همه چیز تغییر کرده است. اما چیزهای زیادی هست که تغییر نکرده است.
آرمان مان: رنگی گردن زندگی خودمان و دیگران به رنگ خدا.
باورمان: ما خدا را دوست داریم و احتمال زیاد او هم ما را.
تلاش مان: یادآوری منظم، متنوع و متفاوت نیکویی، زیبایی و دانایی به خودمان و به دیگران
مخاطبان مان: شما! آری از اول هم شما مخاطب ما بودید هر کسی که در جستجوی زندگی رنگی است.
 
قول می دهیم که هیچ وقت آرمان مان، باورمان، تلاش مان و مخاطبان مان تغییر نکنند. 
 
برای تهیه این سایت با شکل و قیافه جدید خیلی گرفتاری کشیدیم، نمی دانیم چرا؟ ولی کاری که می توانست راحت تر باشد، پیچیده شد و گره خورد. خیلی طول کشید هم شما اذیت شدید و هم ما شرمنده اما به زحمتش می ارزید. یک لبخند خداوند و بندگان خود او تمام خستگی ها را به در می کند.
 

لبخندتان مستدام.تاریخ منتشر : -۱۰۹ فروردين -۶۲۱