کمک


کمک

با سلام و احترام

بنی آدم اعضای یک پیکرند               که درآفرینش زیک گوهرند

می دونم که اگر خودمون هم مشکل نداشته باشیم ، در اطراف و اکناف آنقدر انسان گرفتار و نیازمند وجود دارند که دیگه به سایرین که غریبه محسوب می شوند ، نمی توان کمک نمود . از طرفی وضعیت معیشت و اقتصاد آنقدر بحرانی است که امید به بهبود آن حداقل در آینده نزدیک نیست و سعی داریم این اندوخته ناچیز را برای خانواده کوچک خود نگهداریم کنیم تا خود نیازمند دیگران نشویم . ولیکن فطرت ما انسانها تاب تحمل زحمت و دردمندی دیگران را ندارد و هرکس را حتی به اندازه یک "آخ گفتن" و یک "بیچاره و بنده خدا شمردن " تا کمک مادی و معنوی تحریک و ترغیب می نماید .
خواهش می کنم :
اولا : اگر تمکن مالی ندارید ، حداقل این نامه را برای افراد بیشتری بفرستید شاید افرادی باشند که دارای تمکن مالی هستند و یا نذری دارند که باید ادا شود. ثانیا : صحبتم با دوستانی است که در شرکتهای دولتی و یا خصوصی فعالیت می کنند ، اگر بودجه ای برای کمک و هدایا وجود دارد در صورت برقراری تماس و تائید صحت موضوع حتما کمکی صورت بگیرد تا این بنده خدا حداقل به جز درد بیماری و پرپر شدن فرزندش جلوی چشمانش درد معیشت و زندگی نداشته باشد . اجرش با خود خدا باشد که خداوند همه ما را مورد آمرزش قرار دهد.
 
 
  
 


تاریخ منتشر : ۸ آذر ۱۳۹۱