هشت بهشت 370 - معني زندگي


هشت بهشت 370 - معني زندگي

استاد و فيلسوفی يونانی با اين پرسش به سخنرانی خود خاتمه داد: "آيا كسی سؤالی دارد؟" ...تاریخ منتشر : ۳۰ شهريور ۱۳۹۴