مثل مرغابی واک واک نکن!


مثل مرغابی واک واک نکن!

دوباره داشتم به شهر زادگاهم برمي گشتم. پس از خروج از هواپيما، به انتظار تاکسي ايستاده بودم که ناگهان...تاریخ منتشر : ۲۷ فروردين ۱۳۹۴