وقتی قلب هایمان می گیرد


وقتی قلب هایمان می گیرد

وقتی امیدها ته‌ می‌كشد و انتظارها به‌ سر نمی‌رسد، وقتی طاقت‌مان‌ تمام‌ می‌شود و تحمل‌مان‌ هیچ...تاریخ منتشر : ۲۴ بهمن ۱۳۹۳