نقاشی کردن ارزشمند ترین چیز


نقاشی کردن ارزشمند ترین چیز

در یک دهکده کوچک، معلم مدرسه از دانش آموزان خود خواست تا تصویری از چیزی را که برایشان بسیار باارزش است، نقاشی کنند...تاریخ منتشر : ۱۸ مهر ۱۳۹۳