32


32
هنگام استفاده از بعضي از محصولات احساس خوبي به من دست مي دهد كه خيلي قابل وصف در قالب جمله و كلام نيست يك نوع قرابت روحي و رواني يا به تعبيـر ديگر احساسي سرشار از رضايـت و..... كه اقناع معنـوي اگر بشود اسمش را گذاشت برايم حاصل ميشود.
(کارشناسی از  مشهد)


تاریخ منتشر : ۲۳ فروردين ۱۳۹۰