22


22
بعضي از روزها كه خسته و نا اميد مي شم ميرم سراغ فايل هاي هشت بهشت تا قواي از دست رفته رو دوباره بدست بيارم. پوشه اي به نام هشت بهشت رو كامپيوتر خونه،‌ محل كار و فلشم دارم كه همه رو ذخيره مي كنم.
(کارشناسی ارشد از تهران)


تاریخ منتشر : ۲۱ اسفند ۱۳۸۹