18


18
من گاهي اوقات ازروي نا آگاهي و خستگي مفرط از کار، با فرزندم زياد مهربان نبودم ولي از وقتي ايميل هشت بهشـت را دريافت نمودم مبني بر اينکه اگر يک روز سرکار نباشيم فردا جايمان کسي را استخدام ميکنند ولي نبود مادر خانواده هيچ وقت جبران نمي شود. از همان روز بود که حتي تحت بدتـرين شرايط با خانواده ام مهربان بودم و از شما به خاطر اين درس بزرگ ممنونـم شايد هميشه خودم اين مطلب را مي دانستـم ولي هيچوقت چنين تلنگري نخورده بودم.(کارشناسی از تهران)
( هشت بهشت122- رفتار مودبانه)


تاریخ منتشر : ۲۰ اسفند ۱۳۸۹