12


12
در فایل شماره 172 که با عنوان کامیون حمل زباله می باشد تاثیر زیادی بر روی من گذاشت به طوری که در مقابل داد و بیداد بیهودۀ اطرافیان فقط لبخند می زنم.(از کرمان)
( هشت بهشت172- کامیون حمل زباله)


تاریخ منتشر : ۲ دي ۱۳۸۹