8


8
  بهترين فايل شما فايلي بود به نام نقطه صفر كه من هميشه موقع مشكلاتم يادش ميافتم و سعي ميكنم خودم را به نقطه صفر برسانم و هميشه هم نتيجه گرفته ام و خداي بزرگ كمك كرده است. (فوق دیپلم از کرج)
( هشت بهشت73- نقطۀ صفر)


تاریخ منتشر : ۲۴ آبان ۱۳۸۹