104


104
  همه ادما یه وقتهایی تو زندگیشون کم میارن.نا امید میشن.اما مهم اینه که حتی اگه به تار مویی بند باشن، بریده نشن. خدا خیلی جاها بهم نشون داده حواسش بهم هست.هنوزم بهم امید داره.با اینکه من در نهایت بدی بودم بازم بهم گفت بیا و من هم صداشو شنیدم .واقعا شنیدم.
( sag...149@gmail.com)
 


تاریخ منتشر : ۲ تير ۱۳۹۱