102


102
هروقت دلم ميگيره ميام 8 بهشت آروم ميشم. انگار اينجا كه هستم به خدا نزديكترم، راحتر باهاش حرف مي زنم .
 
 


تاریخ منتشر : ۴ خرداد ۱۳۹۱